Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ako pridať alebo odstrániť produkt?

1_icon

Na karte Zoznamy » Produkty kliknite na tlačidlo + Pridať 01.

2017-03-16_143037

 

2_icon

Otvorí sa stránka s kartou produktu. Tvorí ju niekoľko vertikálnych záložiek:

Na každej záložke pridajte požadované informácie a potom produkt uložte. Nový produkt sa v priebehu niekoľkých okamihov prenesie do pokladne. Ak budete vytvárať ďalšie produkty, použite tlačidlo ULOŽIŤ A PRIDAŤ ĎALŠIE. Aktuálny produkt sa uloží a potom sa otvorí stránka na pridanie ďalšieho produktu.

dulezite_sdeleni_icon

Ak sa vám nepodarí uložiť nový produkt, skontrolujte, či neobsahuje již neexistujúcu kategóriu alebo sadzbu DPH na záložke Ceny.

 

V záhlaví už vytvoreného produktu nájdete tlačidlo DUPLIKOVAŤ. Tým sa vytvorí kópia aktuálne otvoreného produktu vrátane všetkých receptúr alebo skladových balení. Skladové balenie v duplikovanom produkte však nebude obsahovať EAN ani PLU. Tieto kódy je nutné doplniť.

2017-11-22_155544

 

Základný

Názov

Zadajte názov produktu, pod ktorým sa bude zobrazovať v pokladnici.

Farba

Vyberte farbu karty (boxu) produkt zobrazenú v pokladnici.

Kategória

Vyberte kategóriu, do ktorej bude produkt patriť. Postup vytvárania kategórií nájdete v kapitole Kategórie.

Číslo produktu

Interné identifikačné číslo produktu (internalId), generované automaticky

PLU

PLU kód produktu*

EAN

EAN kód produktu*

Externé označenie

Identifikácia produktu zo strany obsluhy (napr. katalógové číslo)

Alternatívny názov

Voliteľný názov produktu, ktorý (ak je vyplnený) sa tlačí na účtenkách, prípadne objednávkach do kuchyne namiesto štandardného názvu. Pre tlač na objednávkach je nutné upraviť zodpovedajúcu tlačovú úlohu. Voliteľne je možné v nastaveniach platieb aktivovať jeho použitie aj na generovaných dokladoch ako sú napr. faktúry. Alternatívny názov sa bude ďalej zobrazovať aj na zákazníckom displeji a prepisuje sa do externých objednávkových služieb.

Krátka poznámka

Poznámka, ktorá slúži pre informácie o produkte (napr. alergény). Táto poznámka sa tlačí na účtenke.

Popis

Podrobný popis výrobku pre obsluhu. Tento popis sa netlačí na účtenku, ale prenáša sa do externých objednávkových služieb.

Balenie

Množstvo výrobku v predávanom balení

Jednotka

Vyberte, v akých jednotkách produkt predávate. Štandardne by tu mal byť vždy uvedený 1 kus. Iba v niektorých prípadoch, ako sú napr. Receptúry, vyberte iné jednotky.

Predkontácia

Špeciálne označenie - skratka pre účtovné systémy. Označenie predkontácie sa exportuje do zostavy Účtenky pre Pohodu alebo Money S3.

Východiskový chod

Vyberte chod, ktorým bude produkt označený pri vložení na účet. Viac informácií o správe chodov nájdete v tejto kapitole.

Štítky

Rozlišovanie výrobkov podľa štítkov. Viaceré štítky oddeľte čiarkami. Produkty potom môžete podľa štítkov filtrovať.

Rýchle poznámky

Do tohto poľa napíšte prípadné varianty produktu (napr. steak medium) . Pri platbe budete môcť variant vybrať a bude tiež vytlačená ako text na účtenke.

Zobrazovať

Vypnutím tejto voľby nebude produkt na pokladniach zobrazený.

Povoliť predaj so sebou

Umožní u tohto produktu predaj so sebou a zvolenie uplatňovanej sadzby DPH. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v tejto kapitole.

*Na vloženie napíšte kód a stlačte kláves Enter, môžete takto zadať viac kódov pre jeden produkt.

nahor

Ceny

Zadanie ceny

Cena produktu za jeden výrobok alebo za celé balenie

Cena bez DPH

Zadajte cenu bez dane z pridanej hodnoty.

DPH

Vyberte výšku dane z pridanej hodnoty. Zobrazené hodnoty vychádzajú z tohto nastavenia v aplikácii Dotykačka.

Cena s DPH

Táto cena sa vypočíta automaticky.

Použiť / odstrániť cenové hladiny

Pomocou cenových hladín môžete zadať až 4 ďalšie ceny produktu. Pri predaji si potom môžete vybrať konkrétnu cenu zo zadaných cenových úrovní. Viac informácií nájdete tu.

Povinná minimálna marža

Hodnota marže (v platobnej mene), ktorá má byť kontrolovaná, alebo dopočítaná, pri naskladňovaní produktu. Prepnutím prepínača Percentuálne bude zadané číslo brané ako hodnota v percentách. Zadaná hodnota musí byť <= 99 %.

Body

Zadajte počet bodov, ktoré sa po nákupe produktu pripočítajú na zákaznícke konto.

Vyžadovať zadanie ceny

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji produktu budete vždy musieť zadať cenu.

Vyžadovať zadanie množstva

Ak túto možnosť povolíte, pri predaji výrobku sa vždy bude vyžadovať zadanie množstva.

Kalkulovať hodnotu na čase

Ak je produkt účtovaný podľa času, bude Dotykačka automaticky kalkulovať cenu v závislosti od času a nastavených jednotiek po dobu, kedy je účet zaparkovaný. Týka sa napr. predaja služieb.

Neaplikovať hromadné zľavy

Pokiaľ bude táto voľba aktívna, nebude na tento produkt nikdy započítaná prípadná zľava na celý účet.

Akcia (v zľave)

Pokiaľ je táto voľba aktívna, môžete zadať do poľa Zľava (%) aktuálnu zľavu z bežnej ceny, ktorá bude akceptovaná pri predaji.

Zľava [%]

Zadajte výšku aktuálne poskytovanej zľavy na produkt. Postup vytvárania dočasných zľavových akcií nájdete v kapitole Ceny.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak je pokladňa nastavená pre neplatcov DPH, niektoré položky, ako napríklad DPH a Cena s DPH / bez DPH, sa nezobrazujú.

nahor

Správa porcií

Zoznam vytvorených porcií (napr. 50% porcie, 50% z ceny, 70% porcie, 70% z ceny) Označením aktivujete dostupnosť vybranej porcie pri predaji pre daný produkt.

 

Nastavenie EET (Na Slovensku nie je podporované)

Nefiškalizovať

Prepnutím prepínača nebude pri predaji produkt fiškalizovaný (evidovaný). Nefiškalizovať je možné aj celú kategóriu.

Predaj v poverení

Umožní fiškalizovať (evidovať) doklad (produkt) iným subjektom, než ktorý bežne pokladnicu používa.

Subjekty EET pre predaj v poverení

Tu vyberiete vopred vytvorený subjekt, na ktorý bude produkt po naúčtovaní fiškalizovaný (zaevidovaný).

 

Sklady

NASKLADNIŤ

Naskladnenie produktu do vybraného skladu.

Odpočítať zo skladu

Vypnutím tejto voľby sa produkt nebude odčítavať zo sladových zásob.

Vyrábaná položka

Označuje vyrábaný produkt.

Spoločný predaj

Zapnutím tejto možnosti povolíte spoločný predaj, ktorý sa používa na predaj produktov spolu s vratnými obalmi. Ďalšie informácie nájdete v tejto kapitole.

Pri predaji pod sklad

Povolí, zakáže alebo zobrazí na pokladni upozornenie pri predaji položky, ktorá už nie je na sklade.

Na záložke Sklad je zobrazené aktuálne množstvo produktu na sklade. Vložením nákupnej ceny bez DPH a stlačením tlačidla Naskladniť, prejdete rovno na naskladnenie produktu. Ak zadáte pri naskladnení nákupnú a predajnú cenu, zobrazí sa aj marža.Kliknutím na vybraný názov skladu sa presuniete na prehľad skladových pohybov daného produktu.

 

clip0796

 

Kombinácia

Pridaním už vytvorenej kategórie s inými produktmi môžete vytvoriť tzv. skupinu kombinácií, ktorá umožní pri naúčtovaní hlavného produktu napr. pizze naúčtovať aj súvisiace produkty ako prílohy navyše alebo produkt zadarmo. Najskôr z rozbaľovacieho menu vyberte kategóriu a potom kliknite na + Pridať skupinu. V ďalšom kroku potom cez tlačidlo s ceruzkou upravte vlastnosti kombinácie. Viac o kombináciách nájdete v tejto kapitole.

 

clip0733

 

Alergény

Na tejto karte sa zobrazí zoznam alergénov a ich číselné označenie. Označené alergény u produktov sa prenesú do ponuky pre objednávkové služby. Obsluha môže zobraziť alergény na hlavnej obrazovke Dotykačky dlhým ťuknutím na dlaždicu produktu. Pomocou funkcie Hromadný výber môžete priradiť alergény viacerým produktom hromadne.

 

Cenovky

Merné balenie

Pomerné číslo vypočítané tak, aby spoločne s položkou Merné jednotky ukazovalo cenu za požadované množstvo. Keď budete napríklad chcieť pre 250g balenia masla zobraziť cenu za 1kg, zadáte tu 0,25 a do položky Merné jednotky zadáte Kilogram. Toto číslo bude zobrazené na cenovke.

Merné jednotky

Požadované množstvo, napr. kilogram, vo výpočte pomernej ceny za požadované množstvo (pozri príklad v položke Merné balenie).

 

Viditeľnosť

Na tejto karte sa zobrazí zoznam všetkých pokladníc s informáciou, či sa produkt zobrazuje na konkrétnej pokladni alebo nie. Tento zoznam súvisí s možnosťou skryť vybrané produkty na pokladnici.

 

Štatistika

Zobrazuje predaj produktu v tomto a minulom mesiaci.

 

Skladové balenie

V tejto časti môžete pridať balenia, ktoré budú použité pri naskladnení prostredníctvom Vzdialenej správy lebo pokladnice. Skladové balenia sú vhodné pre produkty, ktoré využívate ako receptúry (odťažujete ich zo skladu). Typicky ide napríklad o KEG sudy v objeme 30 alebo 50 litrov, odťažované pri predaji čapovaného piva. Napr. skladový produkt Pivo sud môže obsahovať 2 skladové balenia: sud 30 a sud 50 litrov. Produkt Pivo sud potom použijete ako receptúru pre štandardný predajný produkt Pivo 0,5 l. Pri naskladnení budete môcť zvoliť medzi 30 a 50 litrovým sudom.

 

Externé objednávky (Tieto nastavenia sú platné len pre objednávkové služby. Zo základných vlastností sa ďalej využíva Alternatívny názov a Popis.)

Vlastnosti produktu

Vlastnosti alebo špecifikácie produktu, ktoré sa zobrazujú pri produkte vo vytvorenej ponuke pre objednávkové služby.

Fotka produktu

Obrázok produktu pre objednávkové služby. Obrázok / fotku produktu vložíte tlačidlom NAHRAŤ. Najprv vyberte súbor s obrázkom, pomocou myši nastavte preferované štvorcové orezanie a zmeny uložte. Minimálna veľkosť obrázku musí byť aspoň 1200x1200 px.

Cena za obal

Cena za obal k produktu pre objednávkové služby. Možno využiť aj v prípade, ak potrebujete cenu v externej objednávke navýšiť oproti cene v pokladnici.

 

clip0657

 

uziv_tip_icon

PLU, EAN, Externé označenie, Štítky a Rýchle poznámky (varianty) je možné skopírovať ako text do schránky pomocou ikonky v pravom rohu po nabehnutí myšou. Do zodpovedajúceho poľa iného produktu ich potom vložíte štandardnou klávesovou skratkou CTRL+V.

clip0249

nahor


 

Nákupná cena na skladoch

Súčasťou stránky s vlastnosťami produktu je v záložke Sklady aj prehľad Nákupná cena bez DPH. V tomto prehľade uvidíte aktuálne skladové množstvo na každom sklade a nastavenú nákupnú cenu. Nákupnú cenu môžete pre každý sklad priamo v tomto prehľade upraviť. Tlačíidlom NASKLADNIŤ zvolený produkt naskladníte do daného skladu.

 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

nahor


 

3_icon

Zadajte všetky preferované informácie o výrobku a potom výrobok uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť v hornej časti stránky.

4_icon

Nový produkt nájdete v zozname produktov, kde ho môžete opäť upraviť alebo vymazať pomocou tlačidiel 02 . Pred vymazaním odťažovaného produktu (pozostávajúceho z receptúr) musíte najprv zrušiť použitie receptur alebo vymazať odťažované suroviny. Vymazané produkty možno neskôr obnoviť.

produkty5

 

uziv_tip_icon

Namiesto zmazania produktu radšej odporúčame produkt dočasne skryť deaktiváciou možnosti Zobrazovať. Akonáhle budete opäť nejaký nový produkt vytvárať, upravte tento skrytý a opäť ho zobrazte.

nahor


 

Ako obnoviť vymazané produkty?

Vymazané produkty si môžete prezrieť kliknutím na príslušné tlačidlo v záhlaví stránky. V prehľade odstránených produktov potom nájdete pri každom produkte tlačidlo Obnoviť, ktoré produkt obnoví a umožní vám s ním ďalej pracovať. Opätovným stlačením tlačidla Odstránené produkty sa vrátite do zobrazenia aktívnych (neodstránených) produktov.

smazane

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC