Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Generovanie údajov pre evidenciu tržieb

Prihláste sa na stránku www.financnasprava.sk do Osobnej internetovej zóny (OIZ) a vyžiadajte si pokladničný kód pre eKasu. V časti Katalóg formulárov vyberte Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uveďte, že žiadate o kód ORP (online registračnej pokladnice).

Ak máte viacero predajných miest, musíte túto žiadosť vyplniť pre každé miesto. Žiadosť je teda vždy určená pre jedno predajné miesto, nie pre každú jednotlivú pokladnicu. Ak budete na jednom predajnom mieste používať viac ako jednu pokladnicu, stačí uviesť počet prevádzkovaných pokladníc v jednej žiadosti do časti PEKK.

Po overení informácií vám Finančná správa do 30 dní pridelí kód pokladnice  eKasa klient. Tento kód nájdete v OIZ pre každú z registrovaných pokladníc.

Po získaní pokladničného kódu kliknutím na Detail vygenerujte tzv. identifikačný balíček pre každú z pokladní. Ide o súbor .xml, ktorý obsahuje vaše identifikačné údaje vrátane kódu pokladnice eKasa klient. Tento kód sa vytlačí na každom bločku, ktorý vystavíte.

Teraz je ešte potrebné vygenerovať tzv. autentifikačný balíček s podpisovým certifikátom. Certifikát identifikuje eKasu pri komunikácii s daňovým úradom. Pri generovaní certifikátu si zapamätajte alebo zapíšte meno a heslo, ktoré ste zadali. Budete ich totiž potrebovať pri importe certifikátu do pokladnice. Ak tieto údaje zabudnete, budete musieť vygenerovať nový autentifikačný balíček.

 

Inštalácia aplikácie eKasa do pokladnice

Otvorte Dotykačka Marketplace v pokladnici a nainštalujte aplikáciu eKasa.

Ak používate BOWA modul, pripojte ho k pokladnici a k tlačiarni. V prípade 15" pokladnice je možné použiť akýkoľvek iný USB port ako ten, ktorý je označený červenou farbou. Potom otvorte aplikáciu eKasa a povoľte jej práva na zápis na disk.

V opačnom prípade nezabudnite vložiť kartu SD s chráneným dátovým úložiskom do slotu v dotykovej pokladnici.

nahor

Vkladanie balíčkov do pokladnice

Nahrajte identifikačný a autorizačný balíček na USB médium a pripojte ho k pokladnici. V prípade 15" pokladnice je možné použiť akýkoľvek iný USB port ako ten, ktorý je označený červenou farbou. Prípadne súbory skopírujte do internej pamäte pokladnice. V aplikácii Dotykačka prejdite na Nastavenie aplikácie, vyberte Nastavenie eKasy a ťuknite na položku NASTAVIŤ. Teraz vyberte príslušný typ eKasy (Dotypay eKasa alebo BOWA).

poznamka_icon

Ak ste predtým používali inú pokladničnú aplikáciu s podporou eKasa (napr. Markeeta), vaše identifikačné údaje a certifikát by sa mali automaticky preniesť do nastavenia eKasy. V tomto prípade však vždy odporúčame nastavenie skontrolovať.

 

clip0769

 

Dotypay eKasa

V prípade Dotypay eKasy, stačí vybrať pomocou príslušného tlačidla .xml súbor identifikačného balíčka (Identifikačné dáta) a certifikát autentifikačného balíčka (Autentifikačné dáta) na vloženom USB médiu alebo z internej pamäte pokladnice. Na vloženie certifikátu je potrebné zadať heslo uvedené pri jeho generovaní na webovej stránke Finančnej správy.

Po výbere súborov nechajte aktívnu možnosť Aktualizovať nastavenie pokladnice a uložte nastavenia pomocou tlačidla DOKONČIŤ NASTAVENIE EKASY v spodnej časti.

 

BOWA

Začiarknite možnosť BOWA modul je pripojený a eKasa client má potrebné oprávnenia a ťuknite na tlačidlo NASTAVIŤ SPOJENIE. Teraz pomocou príslušného tlačidla vyberte .xml súbor identifikačného balíčka (Identifikačné dáta) a certifikát autentifikačného balíčka (Autentifikačné dáta) na vloženom USB médiu alebo z internej pamäte pokladnice. Na vloženie certifikátu je potrebné zadať heslo uvedené pri jeho generovaní na webovej stránke Finančnej správy.

Po vložení súborov nezabudnite ešte vybrať správny typ tlačiarne, ktorú používate, a potom sa pomocou tlačidla späť vráťte na predchádzajúcu obrazovku. Teraz by ste tu mali vidieť informácie o predajcovi a evidencia tržieb by mala byť aktívna.

 

uziv_tip_icon

Stav fiškalizácie jednotlivých dokladov (uzavretých účtov) môžete skontrolovať prostredníctvom Vzdialenej správy v zostave Vystavené doklady.

nahor

Vystavenie nefiškalného dokladu

Ak v nastaveniach fiškálneho modulu povolíte vystavovanie nefiškalizovaných dokladov, budete môcť vystaviť nefiškalizovaný doklad prostredníctvom platobného dialógu. V tomto prípade sa v nastaveniach tlače automaticky vytvorí špeciálna tlačová úloha pre nefiškálnu tlač.

clip1068

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC