Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Produkty môžete spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy. Ak znovu otvoríte kartu už vytvoreného produktu v pokladnici, budú jednotlivé vlastnosti produktu rozdelené do nasledujúcich záložiek:

 

Všeobecné

Názov produktu

Zadajte názov výrobku, pod ktorým sa bude zobrazovať pri pokladni.

Alternatívny názov

Nepovinný názov výrobku, ktorý (ak je vyplnený) sa vytlačí na účtenkách alebo kuchynských objednávkach namiesto štandardného názvu. Ak chcete alternatívny názov tlačiť na objednávky, musíte upraviť príslušnú tlačovú úlohu. Voliteľne možno v nastaveniach platieb deaktivovať jeho používanie aj na generovaných dokumentoch, ako sú účtenky alebo faktúry. Alternatívny názov sa bude ďalej zobrazovať na zákazníckom displeji.

Kategória

Vyberte kategóriu, do ktorej bude produkt patriť.

Zobrazovať ako box

Ak túto možnosť vypnete, produkt sa pri pokladni nezobrazí. Nezobrazí sa na hlavnej obrazovke v prehľade produktov. Je to užitočné, ak napríklad potrebujete dočasne produkt skryť a neskôr ho opäť predávať.

Vytvoriť zástupcu

Vytvorí zástupcu produktu do vybranej kategórie.

Poznámky a štítky

Štítky

Rozlišovanie produktov pomocou textových štítkov. Pre jeden výrobok môžete zadať viacero štítkov.

Rýchle poznámky (varianty)

Do tohto poľa zadajte všetky varianty výrobku (napr. steak medium). Variant si budete môcť vybrať pri pokladni a bude vytlačený aj ako text na účtenke.

Krátky popis

Popis produktu, ktorý slúži pre informácie o produkte (zloženie, výrobca, variant, zákonné informácie ako alergény a pod.). Tento popis sa štandardne tlačí na účtenke.

Dlhý popis

Podrobný verejný popis produktu určený napr. pre popis produktu v ponuke pre objednávkové služby. Tento popis sa netlačí na účtenke, ani nie je zobrazovaný obsluhe.

Tlač jednotlivých informácií (Voliteľnú tlač možno aktivovať v nastaveniach príslušnej tlačovej úlohy.)

Účtenka

Rýchle poznámky (varianty) - voliteľne tlačiteľné / Krátky popis - voliteľne tlačiteľný

Objednávka

Rýchle poznámky (varianty) - vždy tlačiteľné / Krátky popis - vždy tlačiteľný

Cenovky vo Vzdialenej správe

Rýchle poznámky (varianty) - netlačiteľné / Krátky popis - voliteľne tlačiteľné

Cenovky v pokladni

Rýchle poznámky (varianty) - nie sú vytlačené / Krátky popis - nie je vytlačený

Balenie a jednotky

Balenie a jednotky

Množstvo predaného produktu v balení. Ťuknutím na položku Kusy zmeníte jednotky balenia. V prípade vážených produktov by mala byť nastavená jednotka Kilogramy.

Sklad

Odpočítať zo skladu

Vypnutím tejto voľby sa produkt nebude odčítavať zo sladových zásob. Môžete tiež zvoliť, či chcete tovar predať aj pokiaľ nebude na sklade, alebo či len zobraziť upozornenie.

Vyrábaná položka

Táto voľba označuje produkt, ktorý je vyrábaný na prevádzke. Položka takto označená nie je odťažovaná pri predaji, ale len pri výrobe. Vyrobiť položky je možné jednoducho v aplikácii Sklad.

Spoločný predaj

Funkcia, ktorá sa používa na predaj výrobkov spolu s vratným obalom. Viac informácií nájdete v tejto kapitole.

Predaj so sebou

Povoliť predaj položky so sebou

Umožní predaj tohto výrobku so sebou. Môžete nastaviť spoločnú predvolenú sadzbu pre predaj so sebou alebo si vybrať vlastnú sadzbu DPH. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v tejto kapitole. Zadať sadzbu DPH pre predaj so sebou je možné aj prostredníctvom špeciálneho štítku.

Čiarové kódy

Čiarové kódy

Do týchto polí zadajte EAN a PLU kód. Pokladnica kontroluje, či zadaný kód už neobsahuje niektorý iný produkt v pokladni. Ak áno, linka sčervená a zobrazí sa upozornenie. Pomocou zobrazených tlačidiel môžete naskenovať kód prostredníctvom vstavaného fotoaparátu v zariadení.

nahor

Cena

Ceny

Jednotková cena / cena za balenie

Vyberte, či konečná cena produktu bude za nastavené balenie alebo predávané kusy. Využiteľné v prípade, keď potrebujete viesť predajnú položku v litroch, avšak predajné balenie je napr. 0,3l. Stačí teda nastaviť balenie a jednotky 0,3 Litra a následne zvoliť cenu za balenie 1,5 EUR. Nie je tak nutné pred zadaním ceny prepočítavať čiastku na hodnotu 5 EUR, ktorá zodpovedá jednému litru predávaného nápoja.

Cena bez dane

Cena produktu bez DPH. Táto možnosť nie je viditeľná, ak je aktivovaná možnosť Nie som platcom DPH. Zákazník, ktorý nie je platcom DPH, uvádza len jednu konečnú predajnú cenu a nerieši sadzby DPH.

Sadzba DPH

Vyberte účtovanú sadzbu DPH.

Cena s daňou

Cena s daňou sa automaticky vypočíta na základe zadanej ceny bez dane a sadzby DPH.

Použiť / odstrániť cenové hladiny

Pomocou cenových hladín môžete zadať až 4 ďalšie ceny produktu. V čase predaja si potom môžete vybrať konkrétnu cenu zo zadaných cenových hladín. Viac informácií nájdete tu.

Akcia (v zľave)

Pokiaľ je táto voľba aktívna, môžete zadať do poľa pred znak % aktuálnu zľavu z bežnej ceny, ktorá bude akceptovaná pri predaji.

Neaplikovať hromadné zľavy

Ak je táto možnosť aktívna, na tento produkt sa nikdy neuplatní žiadna zľava na celý účet.

Vyžadovať zadanie ceny

Zapnutím tejto voľby bude pri predaji produktu vždy vyžadované zadanie ceny. Akonáhle je produkt pridaný na účet, bude zobrazené dialógové okno so záložkou CENA a číselnou klávesnicou. Voľba je vhodná na priamy predaj tovaru, u ktorého nechcete mať nastavenú jednotnú koncovú cenu.

Vyžadovať zadanie množstva

Zapnutím tejto voľby bude pri predaji produktu vždy vyžadované zadanie množstva. Hneď ako je produkt pridaný na účet, bude zobrazené dialógové okno so záložkou MNOŽSTVO a číselnou klávesnicou. Voľba je vhodná pre priamy predaj váženého tovaru (pekárne, mäso...).

Kalkulovať hodnotu na čase

Ak je produkt účtovaný podľa času, bude Dotykačka automaticky kalkulovať cenu v závislosti od času a nastavených jednotiek po dobu, kedy je účet zaparkovaný. Týka sa napr. predaja služieb.

Bonusové body

Bonusové body

Zadajte počet bodov, ktoré sa po zakúpení produktu pripíšu na zákaznícky účet.

nahor

Plán cien

Tu sa zobrazia všetky cenové akcie nastavené pre produkt. Cenové akcie môžete vytvárať prostredníctvom Vzdialenej správy. Postup vytvárania dočasných cenových akcií nájdete v tejto kapitole.

Sklady

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Na tejto záložke sa zobrazujú všetky sklady, z ktorých sa výrobok čerpá. Ťuknutím na tlačidlo História transakcií sa presuniete na kartu produktu v aplikácii Sklad na zobrazenie skladových pohybov.

Kombinácia

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

Tu je možné pridať k danému produktu kategórie s ďalšími položkami, ktoré je potom možné naúčtovať spoločne s daným produktom. Využiteľné je to napr. pre objednávku ďalších príloh na pizzu a iné produkty. Podrobné informácie o týchto možnostiach nájdete v kapitole Kombinácia.

Receptúry

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Na tejto karte definujete receptúry, z ktorých je výrobok zložený. Pre viac informácií sa pozrite do kapitoly Receptúry.

Alergény

Zaškrtnutím políčka vyberte alergény, ktoré produkt obsahuje. Zoznam alergénov pre konkrétny produkt si potom môžete pozrieť dlhým ťuknutím na dlaždicu produktu na hlavnej obrazovke. Alergény sa zobrazujú aj v ponuke pre objednávkové služby. Alergény môžete hromadne priradiť viacerým produktom pomocou funkcie Hromadný výber vo Vzdialenej správe.

newitem112

Cenovka

Tu nastavíte merné balenie (počet) a mernú jednotku (kusy) pre tlač produktových cenoviek na bežnej tlačiarni účteniek. Pre viac informácií sa pozrite do kapitoly Tlač cenoviek.

Porcia

Na záložke Porcia sa zobrazí prehľad všetkých vytvorených porcií vrátane predvolenej bežnej porcie. Tu vybrané porcie budú k dispozícii vo vlastnostiach naúčtovaného produktu pri predaji, takže si budete môcť vybrať, ktorú konkrétnu porciu chcete naúčtovať.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC