Import produktov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Import produktov

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať produkty a ich kategórie. Pokiaľ už máte produkty či kategórie vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich produktov a kategórií. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

 

poznamka_icon

Postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole. Ak chcete zmeniť DPH hromadne pre jednotlivé produkty, pozrite si tento článok (v českom jazyku) v našej databáze znalostí. Prípadne sa pozrite do tejto kapitoly.

 

Každý produkt či kategória je reprezentovaná vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore, bude po importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej pokladni. Položky v importnom súbore korešpondujú s vlastnosťami produktov.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Produkty.

Ak ešte nemáte vytvorené produkty a kategórie a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si šablónu pre import a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje táto kapitola.

nahor

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre produkty

externalId

Jedinečné číslo produktu (vyberte si ľubovoľnú číselnú radu, napr. 101, 102 atď.). Každý výrobok musí mať toto jedinečné číslo. Číslo, ktoré už bolo použité pre vymazaný produkt, nie je možné opätovne použiť.

productId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu.

categoryId

Jedinečné číslo kategórie. Podľa tohto čísla bude výrobok zaradený do príslušnej kategórie. Ak necháte ID kategórie prázdne, produkt sa automaticky priradí do všeobecnej kategórie Import. V prípade, že chcete produkt priradiť do novej kategórie, vyplňte categoryId ako akékoľvek jedinečné číslo pre každú novú kategóriu.

categoryName

Názov kategórie, do ktorej bude produkt patriť.

name

Názov produktu

ean

EAN kód produktu, viacero kódov oddeľte čiarkou alebo novým riadkom v bunke (ALT+ENTER).

hexColor

Kód farby vo formáte HEX (napr. #EED5D2). Jednotlivé kódy farieb nájdete tu.

subtitle

Krátky popis produktu

description

Dlhý popis produktu

units

Jednotka množstva produktu, predvolená jednotka sú kusy - Pieces (zoznam jednotiek, ktoré možno použiť).

unitsmeasurement

Merná jednotka pre použitie na cenovkách. Ak nie je zadaná, pri generovaní cenoviek sa použije predvolená jednotka ks. Súvisí s packagingmeasurement, pozri nižšie.

priceWithoutVAT

Predajná cena výrobku bez DPH (napr. 24,00 alebo 24.00)

Tento stĺpec môžete vynechať, ak vyplníte cenu s daňou priceWithVAT.

vat

Sadzba DPH zadaná v desatinnom tvare s bodkou alebo čiarkou (napr. 1,20 pre 20 %, 1.10 pre 10 % alebo 1 pre neplatcov DPH).

priceWithVAT

Predajná cena výrobku s DPH (napr. 24,00 alebo 24.00)

Tento stĺpec môžete vynechať, ak vyplníte cenu bez dane priceWithoutVAT.

display

Číslo, ktoré určuje, či sa výrobok zobrazí na hlavnej obrazovke (1 alebo 0 - zobrazené / skryté).

deleted

Číslo označujúce vymazaný produkt (1 alebo 0 - vymazaný / nevymazaný). Po vymazaní sa produkt už nebude zobrazovať v pokladni. Predvolená hodnota je 0.

stockDeduct

Určuje, či sa produkt odčíta zo skladu alebo nie. Napr. v prípade receptúr sa predajné produkty neodčítajú zo skladu, len ich suroviny (1 alebo 0 - odčíta / neodčíta).

tagsList

Zoznam štítkov oddelený čiarkou bez medzier (napr. štítok1,štítok2,štítok3). Na predkontáciu pri produkte použite štítok s predponou

-ac- (napr. -ac-P0001).

notesList

Zoznam rýchlych poznámok alebo variantov produktu, oddelených čiarkou bez medzier (napr. rare, medium, well done).

sortOrder

Celé číslo, ktoré určuje poradie produktov v Dotykačke. Môžete použiť ľubovoľný číselný rad.

onSale

Označuje, či je produkt zľavnený alebo nie (1 alebo 0 - zľavnený / nezľavnený).

discountPercent

Zľava v percentách sa aplikuje pri produkte v prípade, že je onSale nastavený na 1 (hodnota zľavy alebo 0)

points

Počet zákazníckych bodov, ktoré sa zákazníkovi pripíšu v čase predaja (záporná hodnota body odoberá)

plu

PLU kód výrobku, viacero kódov oddeľte čiarkou alebo novým riadkom v bunke (ALT+ENTER).

packaging

Počet kusov v balení (predvolená hodnota je 1)

packagingmeasurement

Merné balenie pre použitie na cenovkách. Pokiaľ nie je zadané, pri generovaní cenoviek sa počíta ako balenie po 1 ks.

currency

Mena pre cenu výrobku. Pre menu EURO by sa mala používať skratka EUR.

marginmin

Minimálna marža na produkte (zatiaľ nepoužívané)

dnids

Číslo dodacieho listu

eetsubjectId

Číslo subjektu pre predaj v poverení. Pre Slovensko nie je podporované.

margin

Základná marža na produkte buď v percentách "10%" alebo napevno "10" v eurách.

discountPermitted

Číslo označujúce, či sú na produkt povolené hromadné zľavy (1 alebo 0 - zľavy povolené / nepovolené).

requiresPriceEntry

Vyžadovať zadanie ceny (1 alebo 0 - vyžadovať/nevyžadovať)

requiresQuantityEntry

Vyžadovať zadanie množstva (1 alebo 0 - vyžadovať / nevyžadovať)

timeable

Vypočítať hodnotu v čase (1 alebo 0 - vypočítať / nevypočítať)

fiscalizationdisabled

Určuje, či bude produkt evidovaný (fiškalizovaný) alebo nie (1 alebo 0 - nefiškalizovať / fiškalizovať).

takeawayitem

Povolí (1) alebo zakáže (0) možnosť predaja so sebou pre daný produkt.

stockOverdraft

Definuje predaj pod skladové množstvo daného produktu. Možné hodnoty sú: ALLOW (povoliť), WARN (upozorniť) a DISABLE (zakázať). Štandardná hodnota je ALLOW.

jointsale

Označuje spoločný predaj. Ak je spoločný predaj položky aktívny (hodnota 1), Dotykačka pridá vyložené položky na účet pri predaji. Spoločný predaj sa využíva napríklad pri vratných obaloch.

assembleditem

Označuje vyrábané produkty. Predvolená hodnota je 0, v prípade vyrábaného výrobku bude 1.

special

Označuje špeciálne produkty. Štandardná hodnota je 0. Iba u predtým vytvorených špeciálnych produktoch tu bude 1.

defaultcourseid

Označuje ID číslo východiskového chodu, ku ktorému bude produkt patriť. ID číslo chodu zistíte v Správe chodov.

priceinpoints

Cena v bonusových bodoch za špeciálny produkt Využítie bodov. Toto pole je určené len na interné účely. Nijako ho neupravujte.

alternativename

Nepovinný názov produktu, ktorý (ak je vyplnený) sa vytlačí na účtenkách alebo kuchynských objednávkach namiesto štandardného názvu. Ak chcete alternatívny názov tlačiť na objednávky, musíte upraviť príslušnú tlačovú úlohu. Jeho použitie na generovaných dokladoch je možné voliteľne aktivovať v nastaveniach platieb. Alternatívny názov sa zobrazí aj na displeji zákazníka a zapíše sa do externých objednávkových služieb.

pricewithvatb-e

Jednotlivé cenové hladiny produktu s DPH (napr. 24,00 alebo 24,00).

withCustomization

Označuje, či výrobok používa kombinácie. Toto pole je určené len na interné účely. Nijako ho neupravujte.

created

Dátum a čas vytvorenia produktu

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné. Vyžadované stĺpce musia vždy obsahovať nejakú hodnotu!

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahor


Podporované jednotky

Jednotka sa špecifikuje v stĺpci units, unitsmeasurement a packaging. Je nutné ju v importnom súbore uvádzať v nižšie uvedenom anglickom formáte:

nahor