Import kategórií

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Import kategórií

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Prostredníctvom vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať produkty a ich kategórie. Pokiaľ už máte kategórie vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich kategórií. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

 

poznamka_icon

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole.

 

Každá kategória je reprezentovaná vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore, bude po importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej pokladni.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Kategória.

clip0772

 

Ak ešte nemáte vytvorené kategórie a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Stačí ho pretiahnuť alebo kliknúť do dialógu 01, ktorý sa objaví po kliknutí na tlačidlo IMPORT v záhlaví zoznamu kategórií:

clip0602

 

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre kategórie

externalId

Jedinečné číslo kategórie (vyberte si ľubovoľný číselný rozsah, napr. 101, 102 atď.). Každá kategória musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré už bolo použité pre vymazanú kategóriu, nie je možné opätovne použiť.

categoryId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu.

name

Názov kategórie

vat

Predvolená sadzba DPH (uplatňuje sa pre platiteľa DPH pri okamžitom predaji pri použití rýchlych názvov)

display

Číslo určujúce, či sa kategória zobrazí alebo nezobrazí na hlavnej obrazovke (1 alebo 0 - zobrazené / skryté).

hexColor

Kód farby vo formáte HEX (napr. #EED5D2). Jednotlivé kódy farieb nájdete tu.

deleted

Číslo označujúce vymazanú kategóriu (1 alebo 0 - vymazané / nevymazané). Po odstránení sa kategória už nebude zobrazovať v pokladni. Predvolená hodnota je 0.

eetsubjectId

Interní ID EET subjektu. Pre Slovensko nie je podporované.

margin

Minimálna marža, ktorá sa aplikuje v prípade, že nie je nastavená marža pri konkrétnom produkte (možno zadať percentuálne 10% alebo absolútne 10, čo značí 10 EUR).

fiscalizationdisabled

Určuje, či budú produkty v kategórii evidované (fiškalizované) alebo nie (1 alebo 0 - nefiškalizovať / fiškalizovať).

defaultcourseid

ID číslo východiskového chodu, ku ktorému sa priradia produkty v kategórii.

maxdiscount

Určuje maximálnu výšku zľavy, ktorú môže obsluha poskytnúť na produkty v danej kategórii (napr. hodnota 15 zodpovedá zľave 15 %).

tags

Zoznam priradených štítkov. Na základe týchto štítkov možno v tomto nastavení kategórie skryť.

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahor