Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Užívateľské práva pre pokladničné operácie a sklad

Je popisovaný východiskový stav, kedy sú všetky práva povolené. Nižšie nájdete informácie o tom, kam užívateľ stratí prístup, pokiaľ danú funkciu zakážete. Ako nastaviť práva jednotlivým užívateľom (zamestnancom), ktorí pracujú s pokladnicou nájdete v tejto kapitole. Užívateľovi môžete priradiť dve samostatné sady práv - pre pokladničné operácie a aplikáciu Sklad. Nastavené užívateľské práva sú aktívne ihneď, nie je nutné nové prihlásenie či reštart pokladne.

Okrem práv pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad, môžete tiež určiť, aké informácie uvidí užívateľ po prihlásení do Vzdialenej správy. Užívateľské práva pre Vzdialenú správu však používajú samostatné užívateľské účty a nesúvisia s účtami zamestnancov v pokladni. Prístup do Vzdialenej správy tak môže mať aj osoba, ktorá priamo s pokladňou nepracuje, ale potrebuje mať napr. prehľad o tržbách. Postup vytvorenia užívateľského účtu vo Vzdialenej správe a priradení práv nájdete v tejto kapitole.

 

 

Užívateľské práva pre pokladničné operácie

Zobraziť tržby (všetky)

Povolí plný prístup do prehľadu tržieb.

Zobraziť tržby (súčasná zmena)

Umožňuje zobraziť tržby len pre aktuálnu otvorenú zmenu.

Zobraziť stav pokladnice

Umožňuje zobrazenie vypočítaného zostatku pokladnice pri uzatváraní pokladnice.

Tlač uzávierok

Umožňuje automatickú tlač uzávierky pokladnice. Aby bola funkčná, musí byť v nastaveniach príslušnej tlačovej úlohy povolená Automatická tlač uzávierok.

Zobraziť zisky

Povoľuje zobrazenie zisku v prehľade tržieb a na vytlačenej uzávierke pokladnice.

Zobraziť prepitné

Umožňuje zobraziť prepitné v prehľade tržieb a zmen. Umožňuje tiež vytlačiť prepitné na uzávierke pokladnice.

Editovať produkt

Umožňuje prístup do Správy položiek.

Editovať používateľa

Umožňuje prístup do (Správy používateľov).

Manuálny výber zákazníka

Umožňuje zobrazenie dlaždice Zákazník pre možnosť manuálneho výberu zákazníckeho účtu.

Editovať zákazníkov

Umožňuje vytvárať, upravovať a odstraňovať účty zákazníkov.

Pokladniční výdaj

Umožňuje prístup k dlaždici Príjem/Výdaj na zaznamenanie hotovostnej pokladničnej transakcie.

Zobraziť históriu dokladov

Umožňuje prístup k histórii dokladov.

Zmeniť spôsob úhrady

Umožňuje zmeniť spôsob platby vystaveného dokladu v Histórii.

Stornovať doklady

Umožňuje stornovať vystavené doklady z Histórie.

Stornovať otvorené účty

Umožňuje stornovanie otvorených účtov.

Zmeny v zaparkovaných položkách

Umožňuje dodatočnú úpravu položiek už zaparkovaných na otvorenom účte. Umožňuje úplné úpravy vrátane pridávania a odstraňovania položiek, zmeny ceny alebo odstránenia položky z účtu.

Zmeny v nezaparkovaných položkách

Umožňuje úpravu množstva a ceny nanovo pridanej nezaparkovanej položke otvoreného účtu. Umožňuje tiež odstrániť nezaparkovanú položku z účtu.

Tlač kontrolnej účtenky

Umožňuje vytlačiť výpis z otvoreného účtu.

Poskytovať zľavy

Povoľuje poskytovať individuálne zľavy na otvorený účet / položku otvoreného účtu.

Vystaviť účet bez zaplatenia

Umožňuje vystaviť účtenku bez platby. Takáto účtenka sa nezapočítava do tržieb v pokladnici a môže sa zaplatiť dodatočne z Histórie.

Vytvorenie odpisu

Umožňuje použitie platobnej metódy Odpis. Pre funkčnosť je potrebné mať v Nastaveniach platieb povolený spôsobu platby Odpis.

Otvorenie pokladničnej zásuvky

Povoľuje zobrazenie dlaždice Otvoriť zásuvku. Pre funkčnosť je nutné mať aktívnu voľbu Zobraziť tlačidlo na otvorenie pokladničnej zásuvky v nastavení pokladničnej zásuvky.

Zmena nastavenia aplikácie

Umožňuje zmeniť rozšírené nastavenia pokladnice (Nastavenie aplikácie).

Správa skladu

Umožňuje prístup k aplikácii Sklad. Toto povolenie je nadradené ostatným skladovým oprávneniam.

Vystaviť účet v mobilnom čašníkovi

Umožňuje vystaviť účet prostredníctvom mobilného čašníka.

Otvoriť/uzavrieť pokladnicu

Umožňuje otvoriť alebo zatvoriť pokladnicu, tj. ukončiť zmenu.

Zadávať počiatočný stav pokladnice

Umožňuje zadanie (editáciu) počiatočného stavu pokladnice pri jej otvorení.

Upraviť ceny položky na účte

Umožňuje zmeniť cenu položiek na otvorených (zaparkovaných) účtoch. Bez tohto povolenia nebude možné upraviť cenu v tomto dialógu.

nahor

Užívateľské práva pre aplikáciu Sklad

Prístup do skladu

Umožňuje prístup k aplikácii Sklad.

Naskladniť položky

Povoľuje vykonávať naskladnenie a korekcie pri skladových položkách.

Vykonávať skladové korekcie

Povoľuje vykonávať skladové korekcie pri skladových položkách.

Zadať nákupnú cenu

Povoľuje upravovať nákupnú cenu pri naskladnení položiek.

Zobraziť aktuálne množstvo skladových zásob

Povoľuje zobrazenie aktuálneho stavu skladových zásob.

Zobraziť inventúry

Umožňuje zobrazenie reportu inventúry.

Upraviť inventúru

Povoľuje zobrazenie dlaždice pre vstup do inventúry.

Zobraziť aktuálne množstvo na sklade počas inventúry

Povoľuje zobrazovanie aktuálneho množstva skladových zásob v priebehu inventúry.

Upraviť sklad

Umožňuje zobraziť zoznam skladov a premenovať ich.

Zobraziť skladové reporty

Umožňuje zobrazenie dlaždice Reporty.

Export skladových reportov

Umožňuje exportovať a odosielať reporty e-mailom.

Zobraziť zoznam dodávateľov

Umožňuje zobrazenie dlaždice Správa dodávateľov.

Vytvoriť / Upraviť dodávateľa

Umožňuje vytvárať nových a upravovať existujúcich dodávateľov.

Spracovať dodacie listy

Povoľuje spracovávať elektronické dodacie listy a remitendy (Na Slovensku sa nepodporuje.)

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC