Tlač reportov a uzávierok

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Tlač reportov a uzávierok

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač > Nastavenie tlačových úloh >

Možnosti tlače reportov a uzávierok

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače reportov a uzávierok

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť reporty a uzávierky.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každý doklad. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa doklady vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

Automatická tlač uzávierok

Po aktivácii tejto možnosti sa automaticky vytlačí prehľad tržieb (Uzávierka) za aktuálnu zmenu. Tlač sa vykonáva vždy po zatvorení pokladnice.

Tlačiteľné údaje

Tlačiteľné údaje

Ťuknutím začiarknite, aké údaje a informácie chcete na uzávierke tlačiť. Všetky aktivované položky v tomto zozname budú na uzávierke vytlačené.

Tlač predajov

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady predajov chcete spoločne s uzávierkou vytlačiť.

Tlač ziskov

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady ziskov (tržieb) chcete spoločne s uzávierkou vytlačiť.

nahor