Prevádzkové podmienky

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Prevádzkové podmienky

Navigácia:  Začíname >

1.Dotykovú pokladnicu chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla.

1.Chráňte zariadenie pred prachom, dymom, vlhkosťou a priamym kontaktom s vodou, nie je vodotesné.

2.Dotyková pokladnica nesmie prísť do kontaktu s aktívnymi chemickými látkami.

3.Neumiestňujte dotykovú pokladnicu na nerovný alebo nestabilný povrch. Môže spadnúť a poškodiť sa.

4.Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektrickému žiareniu.

5.Chráňte dotykovú pokladnicu pred nárazmi a extrémnym tlakom.

6.Napájací adaptér používajte len podľa špecifikácií výrobcu. Použitie neoriginálneho adaptéra môže poškodiť zariadenie a vám spôsobiť zranenie.

7.Dotyková pokladnica môže počas bežného používania vyžarovať teplo.

8.Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch alebo na miesto, ktoré by mohlo zabrániť normálnemu rozptylu tepla, čo by mohlo spôsobiť prehriatie zariadenia.

9.Dotykovú pokladnicu nepoužívajte s ostrým predmetom. Dotykovú obrazovku vyčistite mäkkou handričkou. Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazíva ani iné čistiace prostriedky.

10.V žiadnom prípade sa nepokúšajte pokladnicu rozoberať. Mohlo by to spôsobiť zranenie a poškodenie zariadenia. Opravy môže vykonávať len certifikovaný servisný technik.

11.Ak dotykovú pokladnicu dlhší čas nepoužívate, vypnite ju a odpojte napájací adaptér od elektrickej siete.

12.Snažte sa umiestniť všetku kabeláž pripojenú k pokladnici tak, aby o ňu nebolo možné náhodne zakopnúť, vytiahnuť ju alebo poraniť.

13.Na dotykovú pokladnicu neklaďte žiadne predmety, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

14.Do pokladnice neinštalujte žiadne iné aplikácie tretích strán. Môže to spôsobiť jej spomalenie.

nahor