Nastavenie zobrazenia

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie zobrazenia

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

V tejto časti môžete nastaviť parametre zobrazovania určitých položiek v pokladnici.

clip0120

 

 

Východisková obrazovka

Toto nastavenie určuje, čo sa zobrazí na pravej strane hlavnej obrazovky pri každom zaparkovaní alebo zatvorení účtu, tj. zaplatení. Môžete si vybrať medzi kartami produktov (KATALÓG), prehľadom otvorených účtov alebo Mapou stolov.
 

uziv_tip_icon

Hlavná obrazovka môže zobrazovať aj denné alebo týždenné menu a najpredávanejšie produkty v danom dennom čase, pozri Obrazovku odporúčania.

nahor


 

Predajná obrazovka

Počet stĺpcov

Ťuknutím vyberte číselnú hodnotu, ktorá určuje, koľko produktov sa zobrazí v jednom riadku. Táto možnosť sa vzťahuje na zobrazenie produktov na hlavnej obrazovke a v Správe položiek. Možnosť Automaticky potom automaticky upraví počet stĺpcov podľa počtu produktov od 4 do 6 stĺpcov. Po zmene počtu stĺpcov ukončite a znovu spustite aplikáciu Dotykačka.

Veľkosť písma boxoch

Ťuknutím upravíte veľkosť písma na kartách produktov na hlavnej obrazovke a v Správe položiek. Veľkosť písma sa však vždy automaticky prispôsobí dĺžke názvu produktu, aby sa zobrazil celý názov.

Zobrazovať cenu na dlaždici

Aktiváciou tejto voľby povolíte zobrazovanie cien na kartách produktov na hlavnej obrazovke. Táto možnosť je štandardne povolená.

Zobrazovať body na dlaždici

Aktiváciou tejto možnosti povolíte zobrazovanie bonusových bodov na kartách produktov na hlavnej obrazovke. Táto možnosť je štandardne neaktívna. Ďalšie informácie o bonusových bodoch nájdete v kapitole Bonusové body.

Zahrnúť skryté položky do vyhľadávania

Štandardne nie sú skryté produkty zahrnuté do vyhľadávania. V prípade receptúr (odťažovania) tak nenájdete skryté suroviny. Ak je táto voľba aktívna, budú do hľadania zahrnuté aj všetky skryté položky.

Používať tary pri vážení

Pri zadávaní množstva pri váženom tovare zobrazí dialóg pre odčítanie tar. Tary je možné používať aj bez pripojenej váhy. Problematikou vytvárania a používania tar v Dotykačke sa zaoberá táto kapitola.

Zobrazovať kombinácie kompaktne

Zmenší veľkosť dlaždíc na obrazovke pre výber kombinácií.

Rozšírené pridanie položky na účet

Mení správanie obrazovky pre rozšírené zadanie vlastností predajnej položky, viac informácií nájdete v kapitole Účtovanie so zadaním.

Sprievodca - Zobrazí len aktívne vlastnosti produktu vo forme sprievodcu. Tzn. je nutné prejsť nastavenie jednotlivých vlastností produktu od začiatku do konca.

Všetko - Zobrazí všetky vlastnosti produktu bez ohľadu na to, či sú aktívne alebo nie. Jednotlivé nastavenia (mimo vyžadovaných) je možné preskočiť.

nahor


 

Akcie otvoreného účtu

Akčné tlačidlo otvoreného účtu

Definuje, akú funkciu má mať primárne tlačidlo v dialógu otvoreného účtu. Štandardne slúži na opakované zaparkovanie účtu:

clip0790

 

Pre toto tlačidlo sú k dispozícii režimy:

Zaparkovať - Zaparkovanie (znovuzaparkovanie) aktuálne otvoreného účtu (predvolené nastavenie).

Stornovať - Zrušenie aktuálne otvoreného zaparkovaného účtu.

Nezobrazovať - Tlačidlo sa vôbec nezobrazí.

Správanie tlačidla späť na hlavnej obrazovke

Tu môžete nastaviť, čo sa stane, ak v dialógu otvoreného účtu ťuknete na tlačidlo späť v dolnom paneli systému Android.

Rýchlo zaparkovať - Aktuálne otvorený účet bude automaticky zaparkovaný mimo stôl (predvolené nastavenie).

Stornovať - Aktuálne otvorený účet bude automaticky stornovaný.

Zaparkovať účet - Zobrazí sa dialóg Parkovanie účtu. Po vybraní konkrétneho stola bude účet zaparkovaný. Môžete ho tiež zaparkovať mimo stôl alebo stornovať:
clip0798
 

Nepoužívať - Nebude vykonaná žiadna akcia.

nahor


 

Otvorené účty

Spôsob zobrazenia

Prehľad otvorených účtov má tri režimy zobrazenia. Vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Jednoduché - Karty účtov podľa stolov a veku so základnými informáciami.

Podrobné - Karty účtov so zobrazenými položkami na každom účte.

Tabuľka - Riadkové zobrazenie s možnosťou triedenia jednotlivých stĺpcov.

Počet stĺpcov

Vyberte si preferovaný počet stĺpcov alebo ponechajte automatické zobrazenie.

Historické účty skupiny

Účty staršie ako 24 hodín budú označené ako historické a zobrazia sa na konci prehľadu.

Zobraziť tlačidlo pre vystavenie účtu

Pri každom zaparkovanom účte sa zobrazí tlačidlo na jeho zatvorenie a zaplatenie. Ak ste povolili Rýchle platenie, po stlačení tohto tlačidla sa účet zaplatí priamo v hotovosti.

nahor


 

Stav účtu

Zobrazovať stav účtu

Keď pridáte produkt na účet alebo otvoríte zaparkovaný účet, pod naúčtovanými produktmi účet sa zobrazia informácie o tom, či ide o nový, zaparkovaný alebo uzavretý účet.

Platenie

Veľkosť platobného dialógu

Zobrazenie Platobného dialógu môže rešpektovať veľkosť displeja zariadenia. V prípade zariadení s menším displejom sa dialóg zobrazí v kompaktnom zobrazení prispôsobenom menšiemu displeju. K dispozícii sú tieto možnosti:

Automatická veľkosť - Zobrazenie Platobného dialógu sa automaticky prispôsobí zariadeniu.

Úplný - Platobný dialóg sa zobrazí v štandardnej úplnej podobe.

Kompaktný - Platobný dialóg sa zobrazí vo forme pre zariadenia s menším displejom.

 

Vyžadovať poznámku pred vystavením účtu

Hneď ako ťuknete na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke, bude pri tejto aktívnej voľbe vždy zobrazený dialóg na vloženie poznámky. Poznámku teda môžete vložiť pred vlastným zaplatením účtu.

Oznamovať účty vystavené alebo zaplatené bez obsluhy

Ak je táto voľba aktívna, bude pri operácii s účtami prostredníctvom API Dotykačka zobrazený informačný dialóg s prehľadom účtov, s ktorými je aktuálne cez API pracované. API rozhrania využívajú aplikácie či služby tretích stan pre synchronizáciu s pokladňou alebo napríklad na vystavenie účtu na pokladni pri zakúpení nejakej položky na e-shope a pod. Ak je pokladnica aktívne používaná, napr. je otvorený účet, dialóg sa zobrazí až po jeho uzavretí a neruší tak obsluhu.

2022-01-21_141412

 

Ak chcete dialógové okno zatvoriť, ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ alebo postupne ťuknite na zobrazené účty.

nahor


 

Kategória

Toto nastavenie určuje zobrazenie kategórií obsluhe pri pokladni. V Správe položiek sa kategórie zobrazujú vždy bez ohľadu na toto nastavenie.

clip0696
 

Všetko - Štandardné nastavenie, pri ktorom sa pri pokladni zobrazia všetky vytvorené kategórie.

Len so štítkami - Zobrazia sa len kategórie, ktoré majú štítky vložené do poľa 01. Pri zadávaní štítkov sa našepkajú už vytvorené štítky.

Všetko okrem štítkov - Zobrazia sa len kategórie, ktoré nemajú v poli 01 vložené štítky. Už vytvorené štítky sa pri zadávaní štítkov našepkajú.

 

Štítky môžete pridať do kategórie v ich vlastnostiach pri pokladni alebo vo Vzdialenej správe. Hromadné priradenie je potom možné pomocou importu alebo Hromadného výberu.

nahor