Nastavenie pokladnice

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie pokladnice

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Nižšie uvedené položky definujú základné vlastnosti dotykovej pokladne, ktoré ovplyvňujú počítanie a zobrazovanie cien. Niektoré hodnoty v tejto časti sú už nastavené podľa volieb, ktoré ste zvolili v sprievodcovi aktiváciou, pri prvom spustení Dotykačky. Zmena nastavenia označeného hviezdičkou* sa prejaví až po reštarte aplikácie Dotykačka.
 

dulezite_sdeleni_icon

Nasledujúce voľby dôrazne odporúčame nastaviť/skontrolovať ešte pred samotným používaním pokladnice a tvorbou produktov. Neskoršia zmena niektorých hodnôt môže mať za následok zmenu cien produktov a vplyv na výpočet celkovej ceny a DPH.

 

 

Nastavenie pokladnice

ZMENIŤ KRAJINU

Ťuknutím otvoríte menu, v ktorom je možné prepnúť podporu fiškalizácie pre inú krajinu. Aktuálne je mimo Českej republiky (čo je východiskové nastavenie) podporovaná aj fiškalizácia pre Slovensko a Poľsko.

Pomenovanie pokladnice

Vyberte názov pokladnice, pod ktorým sa bude pokladnica identifikovať a zobrazovať vo Vzdialenej správe.

Mód pokladnice

Určuje spôsob markovania položiek. Podrobné informácie o tomto nastavení nájdete v samostatnej kapitole.

Počet zobrazených desatinných miest*

Počet zobrazených desatinných miest pri cenách produktov na hlavnej obrazovke a v správe položiek. Toto nastavenie tiež ovplyvňuje zobrazenie cien v účtoch a na vytlačených účtenkách. Ak tu nastavíte hodnotu 0, nebude mať nasledujúce nastavenie Počet zobrazených desatinných miest pri položkách účtu žiadny vplyv, pretože sa v tomto prípade budú vždy automaticky zaokrúhľovať všetky ceny na celé čísla. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 2 desatinné miesta)

Počet desatinných miest pri položkách účtu*

Táto voľba nastavuje zaokrúhľovanie cien jednotlivých produktov na účtenke. Nastavená hodnota neovplyvňuje počet zobrazených desatinných miest, ale hovorí, ako sa vykoná zaokrúhlenie cien naúčtovaných produktov. Podmienkou je, že Počet zobrazených desatinných miest je nastavený na hodnotu 1 a vyššiu. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 2)

Možné hodnoty a zaokrúhľovanie

0

Ceny sa vždy zaokrúhlia (84,49 EUR sa zaokrúhli na 84 EUR, 84,50 EUR sa zaokrúhli na 85 EUR).

1

Zaokrúhľujú sa len desatinné miesta (84,49 EUR sa zaokrúhli na 84,50 EUR).

2

Ceny sa nezaokrúhľujú (84,49 EUR sa nijako nezaokrúhľuje).

3 a vyššie

Nepoužívané, tieto hodnoty sú pripravené pre iné meny.

 

Počet desatinných miest pre zaokrúhlenie pri celkovom súčte účtu*

Táto voľba nastavuje zaokrúhľovanie celkovej ceny na účtenke. Nastavená hodnota neovplyvňuje počet zobrazených desatinných miest, ale hovorí, ako sa vykoná zaokrúhlenie celkovej ceny. Podmienkou je, že Počet zobrazených desatinných miest je nastavený na hodnotu 1 a vyššiu. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 0)

Možné hodnoty a zaokrúhľovanie

0

Celková cena sa vždy zaokrúhľuje (184,49 EUR sa zaokrúhľuje na 184 EUR, 184,50 EUR sa zaokrúhľuje na 185 EUR).

1

Celková cena sa zaokrúhli na desatinné miesto (184,49 EUR sa zaokrúhli na 184,50 EUR).

2

Celková cena sa nebude zaokrúhľovať (184,49 EUR sa nebude nijako zaokrúhľovať).

3 a vyššie

Nepoužívané, tieto hodnoty sú pripravené pre iné meny.

nahor

Alternatívne názvy položiek na dokladoch

Aktiváciou povolíte alternatívne názvy produktov v generovaných dokumentoch, napríklad vo faktúrach. V predvolenom nastavení sa alternatívny názov tlačí len na účtenkách, cenovkách alebo objednávkach. Zobrazuje sa aj na zákazníckom displeji. Alternatívny názov môžete zadať vo vlastnostiach produktu.

Záporné ceny

Umožňuje zadávať záporné ceny do vlastností produktu a do cien produktu v otvorenom účte. Toto nastavenie možno použiť napríklad pri predaji ako náhradu čiastočného storna (ak je kombinované s povolením predaja záporného množstva).

Povoliť záporné množstvo

Umožňuje zadať záporné množstvo do predajného množstva jednotlivých produktov v otvorenom účte. Záporné množstvo je možné zadať len vo vlastnostiach účtovaného produktu na karte MNOŽSTVO. Na obrazovke naúčtovaných produktov nemôžete používať tlačidlá + -. Toto nastavenie je možné použiť pri predaji, napríklad ako náhradu čiastočného storna (v kombinácii s povolením zápornej ceny).

Sčítať položky na účte

Aktivuje automatické zlúčenie rovnakých produktov v účte, keď je uložený alebo zaparkovaný.

Príklad:
Pokiaľ na účet pridáte prvý produkt A a ihneď potom znovu rovnaký produkt A, dôjde automaticky k zlúčeniu týchto produktov do jednej položky so zodpovedajúcim množstvom. Ak pridáte na účet ďalší produkt B a ako tretiu položku znova produkt A, k zlúčeniu už nedôjde. Toto pravidlo platí vždy. Ak účet zaparkujete a potom opäť otvoríte, dôjde vždy k zlúčeniu všetkých zhodných produktov do jednej položky. Ak táto funkcia nie je povolená, nebude dochádzať k zlučovaniu produktov ani v prípade otvorenia zaparkovaného účtu. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: povolené)

uziv_tip_icon

Bez ohľadu na to, či je toto nastavenie povolené alebo nie, vždy môžete ručne zlúčiť rovnaké produkty v otvorenom účte pomocou možnosti Zlúčiť položky v ponuke Možnosti účtu.

 

Rýchle platenie

Toto nastavenie umožní rýchle vystavenie účtu po ťuknutí na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke. Platobný dialóg s možnosťou určiť typ platby, ručne vytlačiť potvrdenie a zobraziť sumu potrebnú na vrátenie sa nezobrazí. Táto funkcia je vhodná len pre podniky, ktoré nevykonávajú bezhotovostné platby.

uziv_tip_icon

Odporúčame, aby ste v nastaveniach príslušnej tlačovej úlohy spolu s touto možnosťou aktivovali aj funkciu Automatická tlač účteniek. V opačnom prípade by sa účtenka pri vystavení nevytlačila.

 

Znemožniť predaj položky za nižšiu než nákupnú cenu

Ak je táto voľba aktívna, bude pokladnica pri zaplatení účtu kontrolovať, či sú položky predávané s cenou vyššou ako je nákupná cena (ak je nákupná cena zadaná pri naskladnení). V prípade ceny nižšej nebude dovolený tovar predať a pri zaplatení bude v Platobnom dialógu zobrazené upozornenie.

Povoliť QR čítačku

Táto možnosť aktivuje tlačidlo NAČÍTAŤ KÓD na hlavnej obrazovke v dlaždicovom menu, ktoré sa používa na čítanie BAR a QR kódov pomocou integrovanej prednej alebo zadnej kamery. Schopnosť rozpoznať čiarové kódy závisí od svetelných podmienok a kvality zabudovaného fotoaparátu zariadenia. Na skenovanie kódov odporúčame použiť externú čítačku čiarových kódov.

Automaticky zasielať doklady e-mailom

Ak je v zákazníckom účte vyplnený e-mail a tento zákazník je priradený k účtu, účtenka sa po uzavretí účtu automaticky odošle na tento e-mail. V prípade neúspešného odoslania sa pokladňa pokúsi odoslanie zopakovať. Po treťom neúspešnom pokuse budete informovaní o nemožnosti e-mail odoslať.

nahor


 

Pokladnica

Informácie o spoločnosti

Informácie o vašej spoločnosti, ako napríklad meno, adresa a IČO.

Číslovanie účteniek

Hodnota, od ktorej začína pokladňa číslovať vydané účtenky. Pre novú pokladnicu je táto hodnota nastavená na 0. Prvá účtenka bude mať preto číslo 1 a to isté platí aj pre uzávierky pokladny.

poznamka_icon

Číslovanie dokladov na Slovensku zabezpečuje externí fiškálny modul. Predvolený formát číslovania je v tomto případě RRRRMM/xxxx, teda napr. 202206/0001. Počítadlo (posledné 4 čísla) sa vždy každý nový mesiac automaticky vynuluje. Každý doklad tak má jedinečné číslo. Číslovanie účteniek priamo v Dotykačke nie je pre Slovensko podporované. Uplatňuje sa preto len na nefiškalizované doklady, napr. v dôsledku chyby v komunikácii pokladnice s CHDU.

 

Pokiaľ nastavíte hodnotu napr. 202200300, bude nasledujúca účtenka vytlačená ako daňový doklad s číslom 202200301. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: začať hodnotou 2022XXXXX pre vyznačenie aktuálneho roku a každý rok túto hodnotu meniť.)

V časti Prefix čísla je možné nastaviť vlastný prefix pre automatické číslovanie dokladov, kedy sa číslo účtenky môže skladať z textu, roku, mesiaca, dňa a poradového čísla, napr. u201806250012. Stačí do poľa vložiť správne zástupné symboly a znaky, použiť môžete tieto:

%Y

4 číslice roku (2022)

%y

2 číslice roku (22)

%m

2 číslice mesiaca (06)

%d

2 číslice dňa (25)

0-9 a-z A-Z . : ; / # _

povolené znaky

Použiteľné znaky a zástupné symboly zobrazíte ťuknutím na ikonku otáznika. Maximálna dĺžka celého čísla účtenky nesmie prekročiť 25 znakov. Číslo, od ktorého Dotykačka začne číslovať (čítač dokladov), môžete ľubovoľne meniť.

V závislosti na vložených zástupných symboloch, môže byť čítač automaticky resetovaný každý rok, mesiac alebo deň. Pokiaľ teda použijete pre číslovanie zástupný symbol pre rok + poradové číslo, bude čítač resetovaný každý rok. Ak použijete zástupný symbol pre rok a mesiac, bude čítač resetovaný každý mesiac. A keď použijete aj zástupný symbol pre deň, budete mať pre každý deň nový rad účteniek. Každý deň totiž bude poradové číslo dokladu automaticky nastavené na 1. Resetovanie povolíte zaškrtnutím možnosti Resetovať čítačku dokladov.

clip0064

 

V časti Čítačka dokladov nastavte pomocou tlačidiel počet čísel pre poradové číslo dokladu. Počet čísel by mal reflektovať vašu prevádzku. Pokiaľ teda za deň vystavíte priemerne 560 účteniek, nastavte 3 alebo lepšie 4 číslice. Pre účtenky tak vyhradíte číselný rad od 1 až do 9999. Pamätajte však na to, že pokiaľ v prefixe použijete len zástupný symbol pre rok, bude číselný rad resetovaný až od ďalšieho roka. V tomto prípade teda potrebujete číselný rad, ktorý vám vystačí na celý rok.

dulezite_sdeleni_icon

Daňový doklad nesmie mať rovnaké číslo. Preto pri zmene číslovania dbajte na to, aby bol nastavený taký početný rad, ktorý nikdy nebude obsahovať číselnú hodnotu, ktorú ste už v minulosti raz použili!

nahor

ISO 4217 kód meny

Tu je možné vybrať oficiálny kód meny podľa normy ISO 4217.

Prefix čísla objednávky

Vlastný textový reťazec, ktorý bude súčasťou čísla objednávky. Napr. meno pokladnice a pod.

Číslovanie uzávierok pokladnice

Hodnota, od ktorej pokladnica čísluje jednotlivé uzávierky. Možnosti sú totožné s vyššie opísaným číslovaním účteniek.

Vyplňovať počiatočný stav v hotovosti

Automatické predvyplnenie počiatočného stavu hotovosti pri otvorení pokladnice podľa posledného zostatku.

Pri otvorení / uzavretí pokladnice požadovať súpisku

Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri uzatvorení alebo otvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj pre SR napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR, 2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nasledujúcej voľbe Nastaviť typy platidiel.

Nastaviť typy platidiel

Tu nastavíte jednotlivé typy platidiel (mince a bankovky) a ich hodnoty. Ak je povolená voľba Pri otvorení / uzavretí pokladnice požadovať súpisku, objavia sa nastavené platidlá v súpiske pri uzavretí pokladne.

Po otvorení tohto nastavenia uvidíte zoznam všetkých bežných mincí a bankoviek používaných v SR. Pokiaľ si prajete pridať ďalšie platidlo, presuňte sa až na koniec zoznamu, tu nájdete prázdnu položku. Do tejto prázdnej položky zadajte názov bankovky 01, mince či iného platidla a zadajte jeho hodnotu 02. Ťuknutím na ikonu 03 môžete prepínať medzi ikonou bankoviek a mincí.

Akonáhle zadáte požadované údaje, dôjde k uloženiu platidla a na konci radu sa objavia ďalšie prázdne. Po zadaní všetkých platidiel (mince, bankovky, šeky, poukážky, stravné lístky) ťuknite na tlačidlo OK v tomto nastavení a všetko uložte.

platidlo

 

Režim stáleho pripojenia
Špeciálny režim pre prácu s účtami využitím funkcie POS Actions v API Dotykačka. Po aktivácii Dotykačka neustále kontroluje front požiadaviek a spracováva prijaté dáta. Práca s POS Actions sa tak značne urýchli. Nezapínajte, ak nepoužívate API Dotykačka týmto spôsobom.

Vypnúť pravidelný reštart aplikácie

Ak nie je táto voľba aktivovaná, aplikácia Dotykačka sa v nočných hodinách automaticky reštartuje (za predpokladu, že je pokladňa v prevádzke). Pravidelné reštartovanie aplikácie pomáha udržať ju v optimálnom stave. Po aktivácii sa pravidelné reštarty nebudú vykonávať.

nahor